Lady's White 14 Karat Flower Pendant With White and Black Diamond 2.65 Total Diamond Weight

White 14 Karat Flower Pendant With Black And White Diamonds

1.90 Total Diamond Weight (White)

0.75 Total Diamond Weight (Black)